Blog
ติดตาม Wealth Creation

1. คุณต้องตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลเพื่อผลลัพธ์ใหม่ที่อยู่เหนือเหตุผลเดิม

 

2. มีวินัย และต้องรักษาระดับความมีวินัยนั้นไว้ให้ได้สม่ำเสมอ

 

3. ตั้งเป้าหมายทั้งในระดับใหญ่ กลาง และเล็ก ต้องมีเป้าหมายให้พิชิตในทุกวัน ทุกเดือนและทุกปี

 

4. มีความมั่นใจในตัวเอง มุ่งมั่นและแน่วแน่ในความเชื่อของตัวเอง แต่ก็ยังเปิดรับแนวคิดทัศนคติใหม่ที่นอกเหนือจากความเชื่อตัวเอง

 

5. เรียนรู้สิ่งใหม่ ท้าทายความสามารถตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

 

6. เรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง

 

7. แบ่งแยกธุระของตัวเองกับธุระของคนอื่นเป็น

 

8. พูดคุย แบ่งปัน ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น(โดยเฉพาะคนใหม่ๆ )อย่างสม่ำเสมอ

 

9. จัดการตารางชีวิตและแบ่งเวลาได้อย่างชัดเจน

 

10. จัดพื้นที่ส่วนตัวในทุกๆ ด้านของชีวิตให้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 

11. เลือกคบคนที่สามารถผลักดันเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้น และกล้าที่จะแบ่งปัน

 

12. ย่อท้อได้แต่ไม่มีถอย

 

13. เป็นตัวของตัวเอง ให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรก(ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับ)เพื่อที่จะได้เติมเต็ม พร้อมแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่น

 

14. ไม่ตัดสินและเปรียบเทียบเพื่อลดพลังของผู้อื่น

 

15. ลงทุนกับประสบการณ์และความรู้อย่างสม่ำเสมอ

---------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By